CSSCI(中文社会科学引文索引)来源集刊
 
 
《人大法律评论》2016年卷第2辑(总第二十一辑)

目录

卷首语

 

 

【专题研讨一】

税捐稽征经济原则及其司法审查.......................................................................................黄茂荣

 

税法本质特色与税捐权利救济...........................................................................................葛克昌

 

财政宪法的基本原则——从比较法的观点探讨...............................................................陈清秀

 

 

【专题研讨二】

美国证据法的宪法维度.......................................................................................................满运龙

 

“知识产权”——民法学之殇...........................................................................................孙新强

 

美国宪法财产权传统的奠基............................................................................................... 

 

走向法律议论的美国法研究:以对法律确定性的寻求为线索.......................................曹勉之

 

 

【专题研讨三】

何种自然法?何谓法?——对阿奎那自然法概念的一个评注.......................................杨天江

 

施塔姆勒是自然法学家吗?............................................................................................... 

 

托马斯自然法学说的基本困境...........................................................................................王江涛

 

 

【论文】

寻找礼的源头——以古文字为视野...................................................................................武树臣

 

资本主义法的批判与社会主义法的合法性——卡尔·伦纳法哲学思想初探................邱昭继

 

越界的规范与逼仄的规范:论纯粹法学视野中的国家观